وبلاگ

دستورالعمل استفاده دستی از آسانسور در مواقع اضطراری
دستورالعمل استفاده دستی از آسانسور در مواقع اضطراری

دستورالعمل حرکت دستي آسانسور در مواقع اضطراری

توصیه های ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور
توصیه های ایمنی در هنگام استفاده از آسانسور

توصیه های ایمنی برای استفاده از آسانسور: