گواهی طراحی و مونتاژ و عضویت در سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

گواهی طراحی و مونتاژ و عضویت در سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

کسب افتخار بزرگی دیگر برای صنعت خراسان جنوبی
اخذ اولین پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور توسط ” شـرکت مهنـدسی همــا آسانبــر خــاوران ” در استان خراسان جنوبی و عضویت رسمی در سندیکای صنایع  آسانسـور و پله بـرقی ایران